Portal prawa-ucznia.pl
aktulanościsłowniczek pojęćtemat na interwencjęprawo powszechnetelefony i adresydo pobraniakontaktprawo wew. szkoły

Dopuszczenie do matury

Dopuszczenie do matury.

Reguluje to:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 

Nauczyciel nie chce dopuścić do matury?

To nie jest decyzja nauczyciela, tylko ucznia! Decyzję tę uczeń podejmuje do 30 września składając pisemna deklarację wskazując przedmioty i poziom trudności. Do dnia 7 lutego może dowolnie zmieniać wybrane przez siebie przedmioty i poziom trudności, a wszelkie deklaracje składane po tym terminie są co do zasady nieważne. Również złożenie rezygnacji z matury po 7 lutym jest nieważne. Określa to § 63. rozporządzenia.
Nauczyciel chcąc nie dopuścić do matury może jedynie wystawić ocenę klasyfikacyjną niedostateczną. Często zdarza się, że nauczyciel wprost uzasadnia ocenę niedostateczną chęcią uniknięcia obniżania średniej wyników na egzaminie maturalnym przez słabszego ucznia. Takie działanie jest bezprawne i stanowi wystarczającą podstawę do przeprowadzenia sprawdzianu (potocznie nazywanego egzaminem komisyjnym), opisuje to § 19 rozporządzenia. Dyrektor przeprowadza go na wniosek ucznia, jeśli doszło do wystawienia oceny klasyfikacyjnej (rocznej, końcowej w tym przypadku) niezgodnie z przepisami.

Słowem, jeśli chcesz zdawać „komisa” musisz złożyć w odpowiednim terminie (od dnia wystawienia oceny do 7 dni po dniu zakończenia zajęć dydaktycznych - § 19. 1.) wniosek do dyrektora szkoły ze wskazaniem jakie przepisy zostały złamane przy ustalaniu oceny końcowej. Jak to wykazać? Na początek zapoznaj się z treścią rozdziału 2 rozporządzenia, oraz dokumentów szkolnych – statutu i WSO (Wewnątrzszkolny System Oceniania), oraz dokumentu określającego zasady oceniania podanego w danej klasie przez nauczyciela na początku roku szkolnego § 4. Następnie należy dokładnie przeanalizować czy wszystkie oceny, które miały wpływ na ocenę końcowo roczną były wystawiane zgodnie z tymi przepisami, oraz czy wszelkie sprawdziany były również przeprowadzane zgodnie z przepisami. Należy również sprawdzić, czy wystawiona ocena prawidłowo odzwierciedla Twoją wiedzę i umiejętności. Określa to § 3.

Bardzo ważne jest by wniosek o egzamin z zastrzeżeniami do oceny złożyć pisemnie w dwóch egzemplarzach, jednym dla szkoły, a drugim dla składającego na którym pracownik szkoły przystawi prezentatę (pieczątkę z datą i podpisem potwierdzającym przyjęcie dokumentu). W wypadku uczniów pełnoletnich wniosek podpisuje uczeń. Koniecznie należy zrobić to we właściwym terminie określonym w § 19 - Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Osiągnięcie oceny pozytywnej (inna niż niedostateczna) i zakończenie szkoły upoważnia do podchodzenia do matury każdego kto przed 30 września złożył wstępną deklarację.
Czasem nauczyciele zgadzają się wystawić ocenę klasyfikacyjną pozytywną uczniowi, który złoży do szkoły pismo o rezygnacji z matury. Można po 7 lutym składać takie pisma do woli, gdyż nie pociągają one za sobą żadnych skutków prawnych. Jest więc to dość łatwy i bezpieczny sposób zaliczenia przedmiotu u nieuczciwego nauczyciela.


redaktor Krzysztof Olędzki

Witam na stronie portalu
prawa-ucznia.pl.


Jeśli tu trafiłeś, to prawdopodobnie ze względu na kłopoty w szkole. Zawsze możesz zwrócić się do nas o pomoc, ale pierwszymi osobami, jakie mogą Ci pomóc są Twoi rodzice. Jeśli chodzisz do publicznej (państwowej) szkoły, masz do czynienia z wieloma niepokojącymi zachowaniami. Powinieneś wiedzieć, że te sytuacje i zachowania nauczycieli w publicznych szkołach bardzo często są niewłaściwe i nienormalne. Na świecie, poza szkołą jest wielu ludzi, którzy inaczej postępują, szanują innych, są uczciwi, lojalni, brzydzą się przemocą, przymusem, kłamstwem donosicielstwem. Cenią sobie odwagę i honor. To z nich i ze swoich rodziców powinieneś brać przykład, a nie z swoich nauczycieli.

Krzysztof Olędzki

o redakcjilinkigaleria